1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu i Sklepu dostępnych pod adresem www.boccale.pl

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu oraz Regulaminie Sklepu.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora (cechy) takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów, administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator danych
Z zastrzeżeniem pkt 2.2., administratorem danych osobowych Klientów jest Boccale (dalej „Boccale”). Kontakt z Boccale jest możliwy pisemnie na adres wskazany w zdaniu pierwszym lub poprzez adres e-mail info@boccale.pl.
W przypadku danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z Umową sprzedaży, której stroną jest Partner (jako Sprzedawca w rozumieniu Regulaminu Sklepu), administratorem danych osobowych Klienta jest Partner. Lista Partnerów dostępna jest w zakładce Kontakt. Dane kontaktowe Partnera, wybranego przez Klienta podczas składania Zamówienia, określane są ponadto w potwierdzeniu Zamówienia.
Boccale jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Partnera w zakresie poprzedzającym zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży z Partnerem (jako Sprzedawcą) za pośrednictwem Sklepu.